Pododjeljenje za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica i obnovu stambenih jedinica povratnika

Djelokrug rada osnovnih i unutrašnje organizacione jedinice Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja:

1. U Pododjeljenju za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica povratnikavrše se poslovi koji se odnose na: pružanje tehničke pomoći kod stambenog zbrinjavanja socijalnih kategorija stanovništva Distrikta, pripremu i realizaciju programa obnove privatnih i društvenih stambenih jedinica, vođenje evidencije o raseljenim licima i utvrđivanje statusnih prava raseljenih lica, pribavljanje dokumenata neophodnih u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu i upisa u zemljišne knjige građevina izgrađenih, rekonstruisanih ili saniranih u sklopu projekta obnove ratom uništenih ili oštećenih građevina, kao i građevina čije je odobrenje za građenje ili druga dokumentacija uništena ili je nedostupna usljed ratnih dejstava; utvrđuje prava privremenih korisnika na korištenje alternativnog smještaja, po zahtjevu Centra za socijalni rad, a na osnovu odluke o dodjeli na korištenje stambene jedinice, vrši uvođenje korisnika u posjed stana, vodi prvostepeni upravni postupak zajedno sa Pododjeljenjem za pravne, administrativne i zajedničke poslove, vrši provjere navoda po žalbama građana, učestvuje u izvršavanju pravosnažnih rješenja, vodi evidenciju o raseljenim licima i rješava statusna prava istih, prikuplja podatke na terenu s ciljem obnove stambenih jedinica koordinaciju s nadležnim organima Bosne i Hercegovine i nadležnim organima i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine po pitanju ponovnog prihvata i zbrinjavanja lica koja borave bez dozvole u drugim državama, a koji se vraćaju u Brčko distrikt BiH po osnovu sporazuma o readmisiji; realizaciju programa i stambeno zbrinjavanje lica koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da riješe pitanje stanovanja – princip socijalnog stanovanja.

U okviru Pododjeljenja za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica povratnika utvrđuje se:

1.1. Odsjek za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica.

    U Odjeku za sanaciju i rekonstrukciju stambenih jedinica vrše se poslovi koji se odnose na: sačinjavanje dinamičke planove realizacije programa obnove i izgradnje stambenih jedinica, učestvovanje u izradi plana javnih nabavki, preduzimanje neophodnih radnji s ciljem pokretanja postupka javne nabavke, izradu i kontrolu projektne i tenderske dokumentacije, vršenje kontrole isporuke i ugradnje građevinskog materijala i utrošak dodijeljenih novčanih sredstava u skladu s dokumentacijom, uspostavlja i vrši stručni nadzor po svim zaključenim ugovorima, kao i kontrolu primjene tehničke dokumentacije i sve druge poslove nadzornog organa, analizira stanje pojedinih stambenih jedinica radi sagledavanja i utvrđivanja stepena oštećenosti i procjenu potrebnih finansijskih sredstava za obnovu istih.