Objavljena Preliminarna lista korisnika prava na stambeno zbrinjavanje Roma u okviru Projekta ''Roma Action (RA)'' ) na teritoriji Brčko distrikta BiH.

18.11.2020. Na osnovu člana 12. Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 44/15) i Ugovorom o realizaciji Projekta, broj: 48-001744/14 od 21. 12. 2015. godine,

Image for news

Komisija za odabir korisnika Projekta „Roma Action (RA)“– po raspisanom Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu na korištenje socijalnih stambenih jedinica (3 stambene jedinice) za stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko distriktu BiH, imenovana Odlukom gradonačelnika broj: 05-000540/20, broj akta: 01.1-1141SM-005/20 od 27. 7. 2020. godine, utvrđuje Preliminarnu listu prava na korištenje socijalnih stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje Roma u okviruProjekta „Roma Action (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem osiguranja stambenih jedinica i socioekonomskih mjera s aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“ na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odabranih po Javnom pozivu broj: 35-000155/20, broj akta: 01.1-1141SM-001/20 od 8. 7. 2020. godine 

Prilog :

Liste korisnika